Вплив повітрообміну в приміщеннях на енергоефективність багатоквартирних житлових будинків

Автор(и)

  • Galina Hetun Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • Victoria Kosheva Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • Roman Gamotsky Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • Artem Goncharenko Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.13.58-68

Ключові слова:

повітрообмін, інфільтрація, тепловтрати, багатоквартирний житловий будинок, енергоефективність, клас енергоефективності.

Анотація

Основою сучасної світової політики енергозбереження є система законодавства, яка передбачає сукупність інституційних, регулятивних і стимулюючих заходів щодо режиму раціонального споживання природних ресурсів. Одним з найважливіших складових забезпечення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків є удосконалення технічних нормативно-правових актів щодо їх теплозахисту. Збільшення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівлі знижує трансмісійні втрати тепла, проте витрати на нагрівання інфільтруючого повітря в приміщеннях залишаються незмінними, завдяки чому їх частка в загальному тепловому балансі будівлі постійно зростає, до теплової модернізації вона складає 30%, а після – 73%.

Для пошуку методів зниження втрат теплоти, які пов’язані з вимогами обов’язкової вентиляції приміщень житлових будинків, розглянуто існуючі нормативи припливного повітря, які складають 2,5 м3/людину на 1 м2 житлової площі [4]. Дана величина визначена з урахуванням потрібного для асиміляції СО2 повітрообміну та норм житлової площі на одну людину.

В зв’язку з покращенням житлових умов населення України та збільшення забезпеченості житловою площею показник потрібного повітрообміну може бути зменшений до 1,6 м3/людину на 1 м2 житлової площі. Розрахунки показують, що пониження показника повітрообміну призводить до збільшення класу енергоефективності будівлі та зменшенню частки втрат теплоти на нагрівання припливного повітря в загальному балансі теплоти. Доведено, що завдяки розміщенню по сторонах горизонту віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку можна досягти зниження питомого показника витрати теплової енергії на опалення та вентиляцію будівлі. Так як сучасні герметичні вікна не можуть підтримувати запропонований нами, і тим паче нормативний показник повітрообміну, пропонується вікна приміщень кухонь комплектувати припливними клапанами.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Пилипенко В.М. Комплексная реконструкция индустриальной жилой застройки: организационно-технологические основы. 2007, 280с.

ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель [Чинний від 01.05.2017]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2017. 31 с.

ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель [Чинний від 01.04.2007]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2006. 73 с.

ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення [Чинний від 01.01.2006]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2006. 45 с.

СНиП II-3–79**. Строительная теплотехника [Действует от 01.07.1979]. Изд. оф. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 32 с.

ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування [Чинний від 01.01.2014]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2013. 240 с.

СНиП 2.08.01–89. Жилые здания [Действует от 01.01.1990]. Изд. оф. М.: ГУП ИПП, 1990 – 14с.

СНиП 2.04.05–91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование [Действует от 01.10.1996]. Изд. оф. К. : КиевЗНИИЭП, 1996 - с. 89.

Гончарук Е. И. Коммунальная гигиена: монография / под. общ. ред. Е. И. Гончарука. Киев: «Здоров’я», 2006. 792 с.

Indoor Air Quality, Thermal Environment, Lighting and Acoustics: EN 15251–2007. Date Approved: 26.03.2007. Brussel: CEN, 2007. 50 p.

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality: ASHRAE Standart 62–1989 [Electronic resource]. Mode of Access: https://ashrae.iwrapper.com. Date of Access: 24.04.2016.

ГОСТ Р ЕН 13779–2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования [Действует от 01.10.2008]. Изд. оф. К.: Стан- дартинформ, 2008. 44 с.

СТО НП «АВОК» 2.1–2008. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена [Действует от 01.06.2004]. Изд. оф. М.: НП «АВОК», 2008. 16 с.

ДСТУ Б EN 13779:2011. Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT) [Чинний від 01.01.2013]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://interiorfor.com/wp-content/uploads/2017/06/dsty-b-en-13779-2011.pdf

Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник. – Камянець-Подільський: Рута, 2017. – 739 с.

Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л. та ін. Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будівель: Підручник. –

Камянець-Подільський: Рута, 2018. – 750 с.

ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні [Чинний від 01.01.2016]. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://thermomodernisation.org/wp-content/uploads/2017/11/1781___.2.2-12.pdf

Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 № 169

Жуковский С. С., Возняк О. Т., Дов-буш О. М., Люльчак З. С. Вентилювання приміщень. Навчальний посібник. – Львів: Вид. «Львівська політехніка», 2007. – 476 с.

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2010: 153:0013:0035:EN:PDF

ISO 50001:2011(Е). Energy management systems. Requirements with guidance for use [Чинний від 15.11.2008]. Електронний ресурс] - Режим доступу: http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-50001-2011.pdf

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20151005

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives[Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC [Electronic resource]: [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0070- 20151005;

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20140430.

REFERENCES

Pilipenko V.M. Complex reconstruction of industrial residential development: organizational and technological basis / V.M. Pilipenko. - Minsk: Education and upbringing, 2007. - 280 p.

DBN B.2.6-31:2016. Thermal insulation of buildings [Effective on 05/01/2017]. Kind. offic. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2017. 31 p.

DBN B.2.6-31:2006. Thermal insulation of buildings [Effective 01.04.2007]. Kind. offic. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2006. 73 p.

DBN B.2.2-15-2005. Residential buildings. Basic provisions [Effective 01.01.2006]. Kind. offic. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2006. 45 p.СНиП

II-3–79**.

DBN B.2.5-67:2013. Heating, ventilation and air conditioning [Valid from 01/01/2014]. Kind. offic. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2013. 240 p.

SNiP 2.08.01–89. Residential buildings [Valid from 01/01/1990]. Ed. of. M .: SUE IPP, 1990.

Goncharuk E.I. Public hygiene: monograph / under. total ed. EI Goncharuk. Kiev: Health, 2006. 792 p.

Indoor Air Quality, Thermal Environment, Lighting and Acoustics: EN 15251–2007. Date Approved: 26.03.2007. Brussel: CEN, 2007. 50 p.

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality: ASHRAE Standart 62–1989 [Electronic resource]. Mode of Access: https://ashrae.iwrapper.com. Date of Access: 24.04.2016.

GOST R EN 13779–2007. Ventilation in non-residential buildings. Technical requirements for ventilation and air conditioning systems [Valid from 10/1/2008]. Ed. of. K .: Standartinform, 2008. 44 p.

Avto NPO Service Station 2.1–2008. The buildings are residential and public. Air exchange rates [Valid from 06/01/2004]. Ed. of. M.: NP AVOK, 2008. 16 p.

DSTU B EN 13779:2011. Ventilation of public buildings. Requirements for the implementation of ventilation and air conditioning systems (EN 13779: 2007, IDT) [Effective 01.01.2013]. [Electronic resource] - Access mode: http://interiorfor.com/wp-content/uploads/2017/06/dsty-b-en-13779-2011.

Ploski V.A., Getun G.V., Martinov V.L. and others. Architecture of buildings and structures. Book 4. Technical maintenance and reconstruction of buildings: A textbook. - Kamianets-Podilskyi: Ruta, 2018. - 750 p.

DSTU B A.2.2-12: 2015. Energy efficiency of buildings. Method of calculation of energy consumption for heating, cooling, ventilation, lighting and hot water supply [Effective on 01/01/2016]. [Online resource] - Access mode: https://thermomodernisation.org/wp-content/uploads/2017/11/1781___.2.2-12.pdf

Zhukovsky S.S., Voznyak O.T., Dovbush O.M., Lyulchak Z.S. Ventilation of premises. Tutorial. - Lviv: View. Lviv Polytechnic, 2007. - 476 p.

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2010: 153:0013:0035:EN:PDF

ISO 50001:2011(Е). Energy management systems. Requirements with guidance for use [Чинний від 15.11.2008]. Електронний ресурс] - Режим доступу: http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-50001-2011.pdf

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20151005

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives[Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0070- 20151005;

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC [Electronic resource] : [website]. – Text data. – Way of access: URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20140430;

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Номер

Розділ

Статті