Специфіка дизайну систем розсіяного освітлення приміщень на основі світлодіодів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.13.40-48

Ключові слова:

Дизайн, системи освітлення приміщень, світильники розсіяного світла, світлодіоди.

Анотація

У статті розглядається специфіка дизайну систем розсіяного освітлення приміщень на основі світлодіодів, яка визначається такими проблемами дизайнерського проектування світлодіодних освітлювальних систем: утворення множинних тіней при використанні груп відкритих світлодіодів у світильниках прямого світла; необхідність захисту зору користувачів від прямого попадання світла світлодіодів, у зв’язку з тим, що висока світлова ефективність і мініатюрні розміри сучасних світлодіодів призводять до концентрації значного світлового потоку в одній точці.

У процесі роботи визначено, що перспективним варіантом вирішення вище окреслених проблем є використання розсіяного освітлення, яке вважається одним з найбільш комфортних, з точки зору уникнення засліплення та блискавості. Однак, розсіяне освітлення має такий недолік як монотонність. У результаті дослідження запропоновано способи уникнення монотонності світлового середовища, сформованого розсіяним світлом: основний – збагачення форми світильників і освітлювальних систем завдяки використанню для їх утворення складних і структурованих світлорозсіювальних поверхонь; додатковий – збагачення кольору освітлення за рахунок нюансових відмінностей у кольоровій температурі світла окремих світильників серед множини тих, що входять до загальної системи освітлення.

Практичного застосування окреслені вище теоретичні положення набули у: серіях спроектованих абажурів (ПУ 112427, ПУ 130594), в основі конструкції яких лежать правильні (гексаедр або куб, октаедр, ікосаедр) і напівправи

льні (кубоктаедр, ромбокубоктаедр) багатогранники; серіях світлодіодних світильників – для освітлення абажурів (ПУ 128832) і для формування систем розсіяного освітлення (ПУ 121313).

Також, виявлено, що в сучасному дизайні світильників розсіяного світла поширюється використання органічних світлодіодів (OLED) на жорсткій або гнучкій підкладці у якості джерел світла.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Світлодіоди: Новинки. Практика. Перс-пективи. Офіційний каталог виставки світлодіодного освітлення LED expo. Матеріали конференції LED Progress. 1315 вересня 2017. 128 с.

Erbach G. Understanding energy efficiency. European Parliamentary Research Service (EPRS). Briefing, October 2015. 10 p.

Cintia Ezquerro, Elisa Fresta, Elena Serrano, Elena Lalinde, Javier García-Martínez, Jesús R. Berenguer and Rubén D. Costa. White-emitting organometallo-silica nanoparticles for sun-like light-emitting diodes. Materials Horizons, Sep 2018.

Коваль Л. М. Специфіка дизайну світлодіодних світильників прямого світла. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. Вип. 30. Київ : КНУБА, 2019. С. 34–42

Oksanen J. Design Concepts in Architectural Outdoor Lighting Design Based on Meta-phors as a Heuristic Tool. Aalto University publication Doctoral Dissertations 73/2017. Helsinki, Finland, 2017. 294 p.

Wänström L. U. Light Shapes Spaces. Experience of Distribution of Lightand Visual Spatial Boundaries. Gothenburg (Sweden): School of Design and CraftsUniversity of Gothenburg, 2012. 305 p.

Manual for quality, energyefficient lighting. – New York: NYC Department of Design & Construction by Gruzen Samton LLP with Hayden McKay Lighting Design Inc., expanded July 2006. 159 p.

Perry M., Fennelly L. The Handbook for School Safety and Security. Waltham, USA: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2014. 420 p.

Кащенко О. В. Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моделювання біопрототипів: дис… д-ра. техн. наук: 05.01.03  технічна естетика. К. : КНУБА, 2013. 329 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формоутворення: дис… д-ра. техн. наук: 05.01.03  технічна естетика. К. : КНУБА, 1999. 415 с.

Казаков Г. В. Сучасна світлова архітектура. Львів : Видавництво «Растр-7», 2010. 620 с.

Зеленков І. А. Світлотехнічні ма-теріали. Київський міжнар. ун-т цивільної авіації, 1995. 98 с.

Charlotte & Peter Fiell. 1000 Lights. Köln: TASCHEN GmbH, 2013. 639 p.

Jamnitzer W. Perspectiva Corporum Regularium. Nuremberg, 1568. 116 p.

Wenninger M. Polyhedron mod-els.Cambridge : Cembridge University Press, 1971. 228 p.

Minnaert M. G. J. Light and Color in the Outdoors. Springer, 1995. 449 p.

Padgham C.A., Saunders J.E. The Perception of Light and Colour. London: G. Bell, 1975. 192 p.

Beech Rick. Origami – The Complete Guide to the Art of Paperfolding. Lorenz Books, 2001. 256 p.

Yamaguchi Makoto. Kusudama. Ball origami. Fascinating Folds. Origami and the Paper Arts. Shufunotomo / Japan

publication: Printed in Japan, 1990. 76 p.

Fusѐ Tomoko. Unit origami. Multidimensional Transformations. Tokyo and New York: Japan Publications, Inc. Printed in U.S.A. First edition: October 1990. 243 p.

Cirlot J. E. A Dictionary of Symbols / Juan E. Cirlot. – London: Routledge, 1971. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2001. – 507 p.

Коваль Л.М. Патент 112427 Україна. МПК F21V 1/00, F21V 1/02. Абажур, заявл. 18.07.2016, опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. 9 c. URL: http://uapatents.com/11-112427-abazhur.html

Коваль Л.М. Патент 130594 Україна. МПК F21V 1/00, F21V 1/02. Абажур, заявл. 13.07.2018, опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. – 22 c. URL: https://library.uipv.org/ get_pdf?zayavkanumber=u201807856&doctype=ou#page=1&zoom=auto,-212,853

Коваль Л.М. Патент 128832 Україна. МПК F21Y 101/00, F21V 17/00, F21S 4/00, F21S 10/00. Світлодіодний світильник, заявл. 10.04.2018, опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. – 10 c. URL: https://library.uipv.org/ ?-et_pdf?zayavkanumber=u201803824&doctype=ou#page=1&zoom=auto,-13,843

Коваль Л.М. Патент 121313 Україна. МПК F21V 17/00, F21S 10/00, F21Y 115/10. Світильник на світлодіодах, заявл. 03.07.2017, опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 10 c. URL: http://uapatents.com/12-121313-svitilnik-na-svitlodiodakh.html

Lighting Science Brings Dual-Spectrum Technology to the Palm of Your Hand, 2018. – URL: https://www.led-professional.com/project _news/lamps-luminaires/lighting-science-brings -dual-spectrum-technology-to-the-palm-of-your-hand

REFERENCES

LEDs: New. Practice. Perspectives (2017). The official exhibition catalog of LED lighting LED expo. Materials of Conference the LED Progress. September 13 - 15, 2017, 128. (in Ukrainian).

Erbach, G. (2015). Understanding energy efficiency. European Parliamentary Research Service. Members' Research Service PE 568.361. Retrieved from http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EPRS_BRI(2015)568361_EN.pdf

Ezquerro C., Fresta E., Serrano E., Lalinde E., García-Martínez J., Berenguer J.R., Costa R.D. (2018). White-emitting organometallo-silica nanoparticles for sun-like light-emitting diodes. Materials Horizons. Retrieved from https://pubs.rsc.org/ en/ content/ articlel/-nding/2018/mh/c8mh00578h#!div Abstract

Koval, L. М. (2019). Design Specificity of LED Direct Light Fixtures. Ventyliatsiia, Osvitlennia ta Teplohazopostachannia, 30, 34–42. (in Ukrainian).

Oksanen, J. (2017). Design Concepts in Architectural Outdoor Lighting Design Based on Metaphors as a Heuristic Tool (Doctoral Dissertations). Retrieved from https://shop.aalto.fi/media/filer_public/8b/25/8b253f49-c052-4249-b518-5f754dd199b5/oksanen_verkkoversio.pdf

Wänström, L.U. (2012). Light Shapes Spaces. Experience of Distribution of Lightand Visual Spatial Boundaries. Gothenbur, Sweden: HDK – School of Design and CraftsUniversity of Gothenburg. Retrieved from https://www.academia.edu/38392439/Light_Shapes_Spaces

Manual for quality, energyefficient lighting. (2006). New York: NYC Department of Design & Construction by Gruzen Samton LLP with Hayden McKay Lighting Design Inc.,159.

Perry, M., Fennelly L. (2014). The Handbook for School Safety and Security. Waltham, Massachusetts: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 420.

Kashchenko, O.V. (2013). Formation in design and architecture based on bioprototype modeling (Doctoral Dissertations). Kyiv: KNUCA, 329. (in Ukrainian).

Yakovliev, M.I. (1999). Geometric principles of artistic formation (Doctoral Dissertations). Kyiv: KNUCA, 415. (in Ukrainian).

Kazakov, H.V. (2010). Contemporary Lighting Architecture. Lviv: «Rastr-7» Publishing, 620. (in Ukrainian).

Zelenkov, I.A. (1995). Materials for Light Engineering. Kyiv: Kyiv International University of Civil Aviation, 98. (in Ukraini-an).

Fiell, C., Fiell, P. (2013). 1000 Lights. Köln, Germany: TASCHEN GmbH, 639.

Jamnitzer, W. (1568). Perspectiva Corporum Regularium. Nuremberg, 116. Retrieved from https://kupdf.net/download/wenzel-jamnitzer-amp-jost-amman-perspectiva-corporum-regularium-1568_58f546cddc0d605c42da9853_pdf#

Wenninger, M. (1971). Polyhedron Models. Cambridge: Cambridge University Press. 228.

Minnaert, M. G. J. (1995). Light and Color in the Outdoors. Springer: Corrected edition, 449.

Padgham, C. A., Saunders, J. E. (1975). The Perception of Light and Colour. London: G. Bell, 192.

Beech, R. (2001). Origami – The Complete Guide to the Art of Paperfolding. Lorenz Books, 256.

Yamaguchi, M. (1990). Kusudama. Ball origami. Fascinating Folds. Origami and the Paper Arts. Shufunotomo/Japan

publication: Printed in Japan, 76.

Fusѐ, T. (1990). Unit origami. Multidimensional Transformations. Tokyo and New York: Japan Publications, Inc. Printed in U.S.A., 243.

Cirlot, J. E. (1971). A Dictionary of Symbols. London: Routledge, 507.

Koval, L. М. (2016). Patent 112427 Ukraine. МPК F21V 1/00, F21V 1/02. Lampshade, Bulletin No. 23, 9. (in Ukrainian).

Koval, L. М. (2018). Patent 130594 Ukraine. МPК F21V 1/00, F21V 1/02. Lampshade, Bulletin No. 23, 22. (in Ukrainian).

Koval, L. М. (2018). Patent 128832 Ukraine. МPК F21Y 101/00, F21V 17/00, F21S 4/00, F21S 10/00. LED luminaire, Bulletin No. 19, 10. (in Ukrainian).

Koval, L. М. (2017). Patent 121313 Ukraine. МPК F21V 17/00, F21S 10/00, F21Y 115/10. Luminaire on LEDs, Bulletin No. 22, 10. (in Ukrainian).

Lighting Science Brings Dual-Spectrum Technology to the Palm of Your Hand. (2018). Retrieved from https://www.led-professional.com/project_news/lamps-luminaires/lighting-science-brings-dual-spectrum-technology-to-the-palm-of-your-hand

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Номер

Розділ

Статті