Перспективні конструкції водогрійних котлів великої потужності для систем централізованого теплопостачання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.12.85-93

Ключові слова:

Котел водогрійний, пальник газомазутний, топка, екранні поверхні, компонування, енергоефективність, екологічність, металоємність.

Анотація

Стаття присвячена актуальної темі – підвищенню енергоефективності потужних опалювальних котелень і станцій теплопостачання систем централізованого теплопостачання міст України, зокрема заміні відпрацювавших    свій експлуатаційний термін і фізично зношених водогрійних котлів великої потужності.

Реально в потужних опалювальних котельних систем централізованого теплопостачання міст України використовуються водогрійні  котли двох серії – ПТВМ та КВГМ. Обидва типа котлів сьогодні не задовольняють потреб ринку – вимог нормативних документів з екології та з енергоефективності.  В пострадянських країнах Прибалтики та Східної Європи накопичений великий досвід з модернізації цих котлів з метою підвищити їх екологічні та теплотехнічні показники. Зокрема за рахунок заміни пальників на більш сучасні, зменшення їх кількість для котлів серії ПТВМ, улаштування газощільних екранних поверхонь в топках котлів, заміни обмурування на легке з волокнистих матеріалів, глибокої автоматизації роботи котлів та оснащення частотними регуляторами тягодуттєвих машин.

Однак при необхідності    збільшувати потужності великих опалювальних котелень використовувати котли типів ПТВМ та КВГМ вже недоречно. В наведеному в статті огляді технічної літератури проаналізовано великий обсяг інформації з результатами досліджень щодо оптимізації конструкції потужних парових котлів, зокрема з оптимізації компонування пальників в топках. Аналіз цієї інформації показав, що її можна використовувати і для проектування водогрійних котлів великої потужності (від 30 МВт до 200 МВт). 

На основі аналізу інформації вибрані напрямки оптимізації  конструкцій водогрійних котлів великої потужності  розташування пальників в своді або в поду топок, використання газощільних екранних поверхонь, частина з яких виконується двосвітними, використання якомога  меншої кількості модульованих пальників  Low NOx великої потужності, глибока автоматизація роботи котлів і котельні взагалі.

В статті наведений приклад концептуальної конструкції водогрійного котла потужністю 120 МВт з  використанням названих вище принципів у порівнянні з водогрійним котлом такої же потужності, що являє собою модернізований варіант котла ПТВМ-100 потужністю 116 МВт. Порівняння показує, що пропонуємо концептуальна конструкція водогрійного котла має майже в 2,5 рази меншу металоємність, майже в 2 рази менше за висотою, має набагато гнучкіше та широке регулювання, що веде до меншої вартості самого котла та відповідно вартості монтажних робіт.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гламаздін П.М., Гламаздін Д.П., Schwarzenberger R. Влияние результатов термомодернизации зданий и сооружений городской застройки на режимы работы источников теплоты систем централизованного теплоснабжения www.joumalssystem.com/ znpc_sblssue-1-2018.7100

Фоміч С.В. Міська система централізованого гарячого водопостачання з вакуумною деаерацією. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Харьків, ХНУБА, 2018.

Дорогобужкотломаш. www.dkm.ru

Котлы малой и средней мощности. НИИ-ЭИНФОРМЭНЕРГОМАШ.М.1987. 208с.

Бузников Е.Ф., Сидоров В.Н. Водогрейные котлы и применение их на электростанциях и в котельных. М.-Л. «Энергия»,1965. 240с.

Гламаздин П.М., Гламаздин Д.П., Ярмо-льчик Ю.П. Экологические аспекты модернизации водогрейных котлов большой мощности. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Том 59, № 3, 2016, с.249-259.

Effenberger, H. Dampferzeugung [Text]. Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hongkong; London ; Mailand ; Paris ; Singa-pur; Tokio : Springer, 2000. 867 s. ISBN 978-3-642-62964-8.

Mayr, F. Handbuch der Kesselbetriebstechnik. Kraft- und Warmeerzeugung in Praxis und Theorie [Text] / F. Mayr, Th. Grisch, St. Grober, L. Hohenberger. Eichenau ; Munchen ; Neckargemund ; Rosenheim; Grobenzell ;Friedberg-Rinnenthal ; Kirhheim ; Singapur; Tokio : Resch-Verlag 2009. 872 s. ISBN 978-3-930039-13-5.

Basu, P. Boilers and burners. Design and theory [Text] / P. Basu, C. Kefa, l. Jestin.- Texas ; Berlin ; Germany : Springer Science, 2000. – 578 p. ISBN 978-1-4612-1250-8.

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. Design, Applications, and Calculations [Text]. Abilene ; Texas ; U.S.A ; New York: Marcel Dekker, 2003.- 618 p. ISBN: 0-8247-0814-8. 11. Teir, S.: Steam boiler technology [Text]/ S. Teir, A. Kulla, L.Harja. E. Vakkilainen, A. Jokivuori, D. Zhang.- Helsinki : 2003.- 218 p. ISBN 951-22-6759-4.

Вагнер, Вальтер. теплотехника носителя с органическими СМИ. 6-е издание. Verlag Dr. Инго Реш GmbH, 1997

Линке, Вольфганг (ред.): Основные принципы работы технология котел зна-ний: контроль и техническое обслужива-ние котлов. 1-е изд / Реш-Verlag, д-р .. Инго Реш GmbH, 2017

Parlaska, W. Neuzeitliche критерии проектирования и опыт эксплуатации котлов оболочки. VGB Power Technology Plant 75 (1995), S.386

Dukelow, S.: The control of boilers. Second edition[Text]. Kansas: 1991, 414 p. ISBN 1-55617-330-X.

Снейшер В.А.,Горбатенко А.Д. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. М. ; Энергоатомиздат,1982. 24 с.

De Zubay E.A. Characteristics of Disk-Controlled Flame. Aero. Digest, July 1950

Кривоногов Б.М. Повышение эффектив-ности сжигания газа и охрана окружающей среды. Л.; Недра. 1986. 280с.

Корягин В.А. повышение эффективности сжигания газа и мазута в водотрубных котлах. Автореферат кандидатской диссертации К., КИСИ,1982, 20 с.

Павлов В.А.,Штейнер И.Н. Условия оптимизации процессов в сжигании жидкого топлива и газа в энергетических и промышленных установках.!Л.; Энергоатомиздат.

Ахмедов Р.Б. Основы регулирования топочных процессов. М. ; Энергия. 1977. 280с.984. 240с.

Ganapathy, V.: Steam Plant Calculations Manual. Second edition, revised and expanded [Text]. New Yourk ; Basel ; Hong Kong : Marcel Dekker, 1994. 452 p. ISBN 0-8247-9147-9.

James, G. Heat and mass transfer [Text]/ G. James, Ph. Knudsen, C. Hoyt, S. Hottel, F. Adel, C. Phillip, S. Kent. The McGraw-Hill Companies, 1999. 80 p.

Гламаздін П.М., Гламаздін Д.П. Досвід модернізації водогрійних котлів ПТВМ-30. Житлово-комунальне господарство України.2012. № 9 (52). С. 59-61.

Гламаздін П.М., Гламаздін Д.П., Молодід А.В. Результати модернізації водогрійних котлів ПТВМ-30. Житлово-комунальне господарство України, 2013, № 8 (61), с. 18-19.

Сигал И.Я., Лавренцов Е.М., Коси-нов О.И., Домбровская Э.П. Газовые водогрейные промышленно-отопительные котлы. Ки-ев:Техника,1967. 145 с.

Арсеев А.В., Маслов В.И., Винтовкин А.А., Дружинин Г.М. Горелки длинно-пламенные и с регулируемой длиной факела для природного газа.Научно-технический обзор. Серия: Исследование газа в народном хозяйстве.М.; ВНИИЭгазпром. 1973.-40с.

Внуков А.К. Надежность и экономичность котлов для газа и мазута. М.-Л.; Энергия.1986. 368с.

REFERENCES

Glamazdin P.M., Glamazdin D.P., Schwarzenberger R. Influence of the results of thermo-modernization of buildings and structures of urban development on the modes of operation of heat sources of centralized heat supply systems http://www.joumalssystem. com/znpc_sblssue-1-2018.7100

Fomich S.V. City system of centralized hot water supply with vacuum deaeration. The dissertation dissertation for the degree of candidate of technical sciences. Kharkiv, KhNUBA, 2018.

Dorogobuzhkotlomash. http: // www.dkm.ru

Boilers of small and average capacity. IYININFORMERERGOMASH.M.1987.-208s.Sectoral catalog5.Buznikov EF, Sidorov VN Water boilers and their application at power stations and boiler houses. M.-L. "Energy", 1965,240s.

Glamazdin P.M., Glamazdin D.P., Yarmolchik Yu.P. Environmental aspects of modernization of high-power water boilers. Izvestia of higher educational institutions and energy associations of the CIS. Vol. 59, No. 3, 2016, p.249-259.

Effenberger, H.: Dampferzeugung [Text]. Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hongkong; London ; Mailand ; Paris ; Singa-pur; Tokio : Springer, 2000. – 867 s. ISBN 978-3-642-62964-8.

Mayr, F.: Handbuch der Kesselbetriebstechnik. Kraft- und Warmeerzeugung in Praxis und Theorie [Text] / F. Mayr, Th. Grisch, St. Grober, L. Hohenberger. Eichenau ; Munchen ; Neckargemund ; Rosenheim; Grobenzell ;Friedberg-Rinnenthal ; Kirhheim ; Singapur; Tokio : Resch-Verlag 2009. 872 s. ISBN 978-3-930039-13-5.

Basu, P.: Boilers and burners. Design and theory [Text] / P. Basu, C. Kefa, l. Jestin.- Texas ; Berlin ; Germany : Springer Science, 2000. – 578 p. ISBN 978-1-4612-1250-8.

Ganapathy, V.: Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. Design, Applications, and Calculations [Text] / V. Ganapathy. – Abilene ; Texas ; U.S.A ; New York: Marcel Dekker, 2003.- 618 p. ISBN: 0-8247-0814-8.

Teir, S.: Steam boiler technology [Text]/ S. Teir, A. Kulla, L.Harja. E. Vakkilainen, A. Jokivuori, D. Zhang.- Helsinki : 2003.- 218 p. ISBN 951-22-6759-4.

Wagner, Walter: Media Thermal Engineering with Walter Wagner. - 6th edition. - Verlag Dr. Ingo Res GmbH, 1997

Linke, Wolfgang (Ed.): The basic principles of the work technology of the boiler knowledge: control and maintenance of cat-fishing / Wolfgang Link. - 1st ed / Resh-Verlag, Dr. .. Ingo Resh GmbH, 2017

Parlaska, W :. Neuzeitliche design criteria and operating experience of boiler shells. VGB Power Technology Plant 75 (1995), S.386

Dukelow, S.: The control of boilers. Second edition[Text] / S. Dukelow. - Kansas: 1991, - 414 p. ISBN 1-55617-330-X.

Sneischer V.A., Gorbatenko A.D. Improving the efficiency of use of gas and fuel oil in power plants. -M.; Energoatomizdat, 1982.-24p.

De Zubay E.A. Characteristics of Disk-Controlled Flame. Aero. Digest, July 1950

Krivonogov B.M. Improving the efficiency of gas combustion and environmental protection. –L .; Nedra.-1986.-280s.

Koryagin V.A. increase of gas and fuel oil combustion efficiency in water tube boilers. Abstract of the master's thesis K., KISR, 1982,20 p.

Pavlov V.A., Steiner I.N. Conditions for optimizing processes in the combustion of liquid fuel and gas in power and industrial installations.! L .; Energoatomizdat.

Ahmedov R.B. Basics of regulation of furnace processes. M .; Energy.-1977.-280s.984.-240s.

Ganapathy, V.: Steam Plant Calculations Manual. Second edition, revised and expanded [Text] / V. Ganapathy. - New Yourk ; Basel ; Hong Kong : Marcel Dekker, 1994 - 452 p. ISBN 0-8247-9147-9.

James, G.:Heat and mass transfer [Text]/ G. James, Ph. Knudsen, C. Hoyt, S. Hottel, F. Adel, C. Phillip, S. Kent. – The McGraw-Hill Companies, 1999.- 80 p.

Glamazdin P.M., Glamazdin D.P. Experience of modernization of water heating boilers PTVM-30. Housing and communal economy of Ukraine, 2012. No. 9 (52). Pp. 59-61.

Glamazdin P.M., Glamazdin D.P., Molodid A.V. Results of modernization of water heating boilers PTVM-30. Housing and communal economy of Ukraine, 2013, No. 8 (61), p. 18-19

Sigal, I.Ya., Lavrentsov, EM, Kosinov, OI, Dombrovskaya, E.P. Gas water-heating industrial and heating boilers. - Kiev: Technique, 1967. - 145 s. 28. Arseev A.V., Maslov V.I., Vintovkin A.A., Druzhinin G.M. Long-flame torches and with adjustable torch length for natural gas. Scientific and technical review. Series: Gas Research in the National Economy. M.; VNIIEgazprom. 1973.-40c.

Vnukov A.K. Reliability and efficiency of gas and fuel oil boilers. M.-L .; Energy. 1986.-368c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-19

Номер

Розділ

Статті