Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»

Автор(и)

  • Volodymyr Egorchenkov Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Lydia Koval Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Dmytro Radomtsev Київський національний університет будівництва і архітектури,
  • Oleg Sergeychuk Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.12.7-19

Ключові слова:

Природне освітлення, штучне освітлення, суміщене освітлення, LED-технології, світ-локліматичне районування.

Анотація

Впровадження більш ефективних, з точки зору енерго- та ресурсозбереження і екології, технологій в практику традиційного проектування і будівництва з метою зниження експлуатаційних витрат, створення комфортного середовища проживання, зниження використання природного палива, підвищення використання альтернативних й поновлювальних джерел енергії, збереження навколишнього природного середовища, і, як наслідок, створення сучасного стійкого середовища, потребує постійного удосконалення проектування систем як природного, так і штучного освітлення.

1 березня 2019 р. набрала чинності нова редакція ДБН В.2.5-28 «Природне і штучне освітлення» [1]. Робота над нормами тривала більше 5 років. У складі авторського колективу - 25 фахівців з 10 організацій.

Необхідність розроблення нової редакції була обумовлена вдосконаленням методики розрахунку природного освітлення, яка прив’язана до кліматичних умов України та появою і широким застосуванням для штучного освітлення приміщень і територій енергоефективних світлодіодних джерел світла.

Відомо, що витрати енергії на штучне освітлення односімейного будинку складають біля 10% від загального енергоспоживання, а у офісних будівлях вони досягають 20%.

Тепловтрати зимою через вікна досягають 22-25% від загальних тепловтрат через теплоізоляційну оболонку будівлі, а літній перегрів приміщень практично повністю обумовлений теплонадходженнями через світлопрозорі огородження, оскільки у ясний день сонячна радіація, що проникає через вікна, дає більше 85% теплонадходжень.

При розробленні нової редакції ДБН був врахований досвід зарубіжних країн та реко

мендації Міжнародної комісії з освітлення. У процесі  роботи  було  проаналізовано та част-ково враховано більше 500 зауважень, що надійшли на проект першої редакції норм.

У даній статі розглядаються основні положення нової редакції норм, які суттєво впливають на енергоефективність проектованих будівель і споруд та формулюються наступні кроки.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2018. [Чинні з 2019-03-01] / Мін-регіон України. К. : Укрархбудінформ, 2018. 137 с. (Державні будівельні норми України).

Сеппанен О. Требования к энергоэффек-тивности зданий в странах ЕС. Энергос-бережение. 2010. № 7. С. 42-51.

Daylight in Buildings – A source book on daylighting systems and components (A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS Annex 29). URL: https://www.researchgate.net/publication/37410170

Tagliabuea L. C, Buzzetti M., Arosio B. Energy saving through the sun: Analysis of visual comfort and energy consumption in office space. Energy Procedia. 30 (2012), pp. 693-703.

Nabil A., Mardaljevic J. Useful daylight il-luminance: a replacement for daylight fac-tors. Energy and Buildings. 38. 2006, pp. 905-913.

Reinhart C.F., Mardaljevic J., Rogers Z. Dynamic daylight performance metrics for sustainable building design. Leukos, v. 3, no. 1, July 2006, pp. 1-25.

Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006. [Чинні з 2006-10-01 до 2019-02-28] / Держбуд України. К. : Укра-рхбудінформ, 2006. 76 с. (Державні буді-вельні норми України).

Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006. Зміна № 2 [Чинна з 2012-09-01 до 2019-02-28] / Мінрегіон України. К. : Укрархбудінформ, 2012. 32 с. (Дер-жавні будівельні норми України).

Рынин Н.А. Дневной свет и расчеты освещенности помещений. С. Петербург, 1908. с. 159.

Данилюк А.М. Расчёт естественного освещения помещений. Л.-М. : ГИСЛ, 1941. 137 с.

DIN 5034-3:2007 : Daylight In Interiors - Part 3: Calculation (Foreign Standard). 18 p. (Національний стандарт Німеччини).

BS 8206-2:2008 Lighting for building – Part 2: Code of practice for daylighting. 56 p. (Стандарт Британії)

Julle Oksanen. Design Concepts in Archi-tectural Outdoor Lighting Design Based on Metaphors as a Heuristic Tool / Aalto Uni-versity publication series Doctoral Disserta-tions 73/2017  Helsinki, Finland. 2017. 294 p. URL: https://shop.aalto.fi/media/filer_public/8b/25/8b253f49-c052-4249-b518-5f754dd199b5/ oksanen_verkkoversio.pdf

Cintia Ezquerro, Elisa Fresta, Elena Serrano, Elena Lalinde, Javier García-Martínez, Jesús R. Berenguer and Rubén D. Costa. White-emitting organometallo-silica nanoparticles for sun-like light-emitting diodes. Materials Horizons, published on 10 Sep 2018. URL: https://pubs.rsc.org/en/content/ articlelanding/2018/mh/c8mh00578h#!divAbstract

EN 12464-1:2002 Light and lighting – Lighting of work places. Part 1: Indoor work places. Approved by CEN on 2002–10–16. – Brussels : European committee for standardization : Management Centre, 2002. 43 p.

Gregor Erbach. Understanding energy efficiency. European Parliamentary Research Service (EPRS). Members' Research Service PE 568.361. Briefing, October 2015. 10 p. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EPRS_BRI(2015)568361_EN.pdf

Charlotte & Peter Fiell. 1000 Lights. Köln: TASCHEN GmbH, 2013. 639 p.

Ulrika Wänström Lindh. Light Shapes Spa-ces. Experience of Distribution of Lightand Visual Spatial Boundaries. Gothenburg (Swe-den): HDK – School of Design and Crafts University of Gothenburg, 2012. 305 p. URL: https://www.academia.edu/38392439/ Light_Shapes_Spaces

Perry M., Fennelly L. The Handbook for School Safety and Security [Text]. Waltham, USA: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2014. 420 p.

Будівельна кліматологія : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. [Чинний від 2011-11-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2011. 127 с. (На-ціональний стандарт України).

Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface : ASTM G173-03(2012). American Society for Testing and Materials. 48pp. (ASTM standard). URL: http://www.astm.org/Standards/G173.htm.

Сергейчук О. В. Пропозиції з розроблен-ня комплексу нормативних документів з освітлення. Будівельні конструкції: Міжві-домчий наук.-техн. зб. наук. праць. Вип. 77. К. : ДП НДІБК, 2013. С. 288-292.

Carter, David. Developments in tubular daylight guidance systems. Building Research and Information, 2006. №32. 2006. 220-234.

Mohammed Al Morwaee. Tubular Daylight Guidance Systems: Cost, Value and Building Codes. Riga, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 220 c.

Mayhoub, M. S. Innovative daylighting systems challenges: A critical study. Energy and Buildings. 2014. №80. С. 394-405.

Радомцев Д.О. Аналіз аналітичних методів розрахунку ефективності порож-нистих трубчастих світлововодів. Енерго-ефективність в будівництві та архітек-турі. 2013. №.4. с. 226-230.

Mayhoub M.S., Carter D.J. Hybrid lighting systems: A feasibility study for Europe. Lighting research and Technology. Vol.44, no.3, 2011. pp. 261-276.

Mayhoub M.S., Carter D.J. Hybrid lighting system: Cost and benefits. XIV national conference with International participations “Bullight 2010”, 10-12 June 2010, Varna, Bulragia.

Mayhoub M.S., Carter D.J. The cost and bebfits of using daylight guidance to light office buildings. Building and environment. Vol.46, 2011. pp. 698-710.

Windowless Daylight: Fiber Optics Project Sun & Sky Inside. URL: http://dornob.com/ windowless-daylight-fiber-optics-project-sun-sky-inside/

Светящиеся деревья. URL: http://solium. ru/forum/showthread.php?t=6674

Сергейчук О.В. Деякі геометричні питан-ня розрахунку природного освітлення приміщень за нормативною методикою. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Львів. : Львівсь-ка політехніка, 2004. № 505. С. 453-456.

Єгорченков В.О. Обґрунтування розра-хункового стану небозводу в Україні при формуванні природного світлового режи-му приміщень. Наукові нотатки: Сучасні проблеми геометричного моделювання. Луцьк, 2008. Вип. № 22, Частина 2. С. 113-118.

Tubbesing W. Die Beleuchtung eines neuen Forschungsgebaeudes in Muenchen. Lichttechnik, 1970. №5. pp. 257-261.

High Technology Lighting Controls for historic Building Saves Energy. Lighting in Australia, 1984. №10. 25 p.

Lighting Control Solutions // WAGO. 2016. – 44 p. URL : https://www.wago. com/info-material/pdf/60290981.pdf

Jonathan Bennie, Christopher D. Elvidge, Kevin J. Gaston and Luis Guanter Chris-topher C. M. Kyba, Theres Kuester, Alejandro Sánchez de Miguel, Kimberly Baugh, Andreas Jechow, Franz Hölker. Artificially lit surface of Earth at night in-creasing in radiance and extent. Science Advances 22 Nov 2017: Vol. 3, no. 11, e1701528, DOI: 10.1126/sciadv.1701528. URL : advances. sciencemag.org/content/3/11/e1701528

Світлодіоди: Новинки. Практика. Пер-спективи. Офіційний каталог виставки світлодіодного освітлення LED expo. Ма-теріали конференції LED Progress. 1315 вересня 2017 р. 128 с.

New Work. Dynamic lighting concepts. Trilux. URL : https://www.trilux. com/ en/applications/office-anwendungsseite/new-work/

Helping students stay focused. Philips. URL : http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/education/wintelre

REFERENCES

Ministry of Regional Development of Ukraine (2018). Natural and artificial light-ing (DBN V.2.5-28-2018). Kyiv, Ukraine: Author, 133 (in Ukrainian).

Seppanen, O. (2010). Requirements for en-ergy efficiency of buildings in EU countries. Energy Saving, 7, 42-51 (in Russian).

ECBCS (2000). Daylight in Buildings – A source book on daylighting systems and components (A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS Annex 29, July 2000). Retrieved from https:// www.researchgate.net/publication/37410170

Tagliabuea, L.C, Buzzetti, M & Arosio B. (2012). Energy saving through the sun: Analysis of visual comfort and energy con-sumption in office space. Energy Procedia, 30, 693-703.

Nabil, A. & Mardaljevic, J. (2006). Useful daylight illuminance: a replacement for day-light factors. Energy and Buildings, 38, 905-913.

Reinhart, C.F., Mardaljevic, J. & Rogers, Z. (2006). Dynamic daylight performance metrics for sustainable building design. Leu-kos, 3 (1), 1-25.

State Committee of Ukraine on Building and Architecture (2006). Natural and artifi-cial lighting (DBN V.2.5-28-2006). Kyiv, Ukraine: Author, 76 (in Ukrainian).

Ministry of Regional Development of Ukraine (2012). Natural and artificial light-ing (DBN V.2.5-28-2006. Change No. 2). Kyiv, Ukraine: Author, 32 (in Ukrainian).

Rynin, N.A. (1908). Daylight and calcula-tion of room illumination. Sankt-Petersburg, Russian Empire: Yu.N. Erlich, 159 (in Russian).

Danilyuk, A.M. (1941). Calculation of daylighting in rooms. Leningrad, USSR: GISL, 137 (in Russian).

German Institute for Standardization (2007). Daylight in interiors – Part 3: Calcu-lation (DIN 5034-3:2007). Berlin, Germany: Author, 18.

British Standards Institution (2008). Light-ing for building – Part 2: Code of practice for daylighting (BS 8206-2:2008). London, Great Britain: Author, 56

Oksanen, J. (2017). Design Concepts in Architectural Outdoor Lighting Design Based on Metaphors as a Heuristic Tool (Doctoral Dissertations). Retrieved from https://shop.aalto.fi/ media/filer_public/8b/25/8b253f49-c052-4249-b518-5f754dd199b5/ oksanen_verkkoversio.pdf

Ezquerro, C., Fresta, E., Serrano, E., Lalinde, E., García-Martínez, J., Ber-enguer J.R. & Costa, R.D. (2018) White-emitting organometallo-silica nanoparticles for sun-like light-emitting diodes. Materials Horizons. Retrieved from https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/mh/c8mh00578h#!divAbstract

European committee for standardization (2002). Light and lighting – Lighting of work places. – Part 1: Indoor work places. – Approved by CEN on 2002–10–16 (EN 12464-1:2002). Brussels, Belgium: Autor, 43.

Erbach, G. (2015). Understanding energy efficiency. European Parliamentary Research Service. Members' Research Service PE 568.361. Retrieved from http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EPRS_BRI(2015)568361_EN.pdf

Charlotte & Fiell, P. (2013). 1000 Lights. Cologne, Germany: TASCHEN GmbH, 639.

Wänström, L.U. (2012). Light Shapes Spaces. Experience of Distribution of Lightand Visual Spatial Boundaries. Gothenbur, Sweden: HDK – School of Design and CraftsUniversity of Gothenburg. Retrieved from https://www.academia.edu/38392439/Light_Shapes_Spaces

Perry, M., Fennelly L. (2014). The Hand-book for School Safety and Security. Wal-tham, Massachusetts: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 420.

Ministry of Regional Development of Ukraine (2011). Building climatology (DSTU-N B V.1.1-27:2010). Kyiv, Ukraine: Author, 127 (in Ukrainian).

American Society for Testing and Materials (2012). Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface (ASTM G173-03). Retrieved from http://www.astm.org/Standards/G173.htm

Sergeychuk, O.V. (2013). Proposals for the development of a lighting regulatory documents set. Building constructions, 77. Кyiv, Ukraine: NIISK, 288-292 (in Ukrainian).

Carter, D. (2006). Developments in tubular daylight guidance systems. Building Research and Information, 32, 220-234.

Morwaee, M. (2014). Tubular Daylight Guidance Systems. Cost, Value and Building Codes. Riga, Livonian: LAP LAMBERT Academic Publishing, 220.

Mayhoub, M. S. (2014). Innovative daylighting systems challenges: A critical study. Energy and Buildings, 80, 394-405.

Radomtsev, D.O. (2013). Analysis of analytical methods for calculating the efficiency of hollow tubular daylight guid-ance systems. Energy-Efficiensy in Civil En-gineering and Architecture, 4. Кyiv, Ukraine: KNUCA, 226-230 (in Ukrainian).

Mayhoub, M.S. & Carter, D.J. (2011). Hybrid lighting systems: A feasibility study for Europe. Lighting research and Technology,44 (3), 261-276.

Mayhoub, M.S. & Carter, D.J. (2010). Hybrid lighting system: Cost and benefits. XIV National Conference with International Participations “Bullight 2010”, 10-12 June 2010. Varna, Bulragia. Retrieved from https://www.academia.edu/245533/

Mayhoub, M.S. & Carter, D.J. (2011). The cost and bebfits of using daylight guidance to light office buildings. Building and Environment. 46, 698-710.

Windowless Daylight: Fiber Optics Project Sun & Sky Inside. Retrieved from http://dornob.com/ windowless-daylight-fiber-optics-project-sun-sky-inside/

Glowing trees (2014). Retrieved from http://solium. ru/forum/showthread.php?t=6674 (in Russian)

Sergeychuk, O.V. (2004). Some geometric issues of premises daylighting calculation according to the normative methodology. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 505. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic, 453-456 (in Ukrainian).

Egorchenkoy, V.O. (2008). Substantiation of the calculated sky state in Ukraine during the formation of the daylight regime of premises. Scientific Notes: Modern Problems of Geometric Modeling, 22 (2). Lutsk, Ukraine, 113-118 (in Ukrainian).

Tubbesing, W. (1970). The lighting of a new research building in Munich. Lichttechnik, 5. 257-261.(in Germany).

High Technology Lighting Controls for historic Building Saves Energy. (1984). Lighting in Australia, 10, 25.

Lighting Control Solutions. (2016). Re-trieved from https://www.wago.com/infomaterial/ pdf/60290981.pdf

Kyba Ch.C..M, Kuester, Th, Miguel, A.S., Baugh, K., Jechow, A., Hölke, Guanter L. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances, 3 (11). DOI: 10.1126/sciadv. 1701528.

LEDs: New. Practice. Perspectives (2017). The official exhibition catalog of LED lighting LED expo. Materials of Conference the LED Progress. September 13-15, 2017, 128.

New Work. Dynamic lighting concepts. Trilux (2019). Retrieved from: https://www. trilux.com/en/applications/ office-anwendungs seite/new-work/

Helping students stay focused. Philips (2019) Retrieved from: http://www.lighting.philips. com/main/cases/cases/education/wintelre

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-19

Номер

Розділ

Статті